Op al onze leveringen zijn de algemene handelsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.

 

Paper2Day B.V.

Postbus 89

3600 AB Maarssen

Registratienummer Kamer van Koophandel 30220743

 

Artikel 1           Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Paper2Day: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Paper2Day en de consument respectievelijk koper;

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

 

Artikel 2           Algemeen

 

1. De bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Paper2Day en een consument en/of koper waarop Paper2Day deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Paper2Day, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

 

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

  

Artikel 3           Prijzen en offertes

 

1. Alle aanbiedingen en offertes, alsmede de op de website(s) van Paper2Day genoemde condities en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Door Paper2Day gemaakte schriftelijke offertes zijn eveneens vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vijf dagen, tenzij anders aangegeven. Paper2Day is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper of consument schriftelijk binnen vijf dagen wordt bevestigd.

 

2. Alle in schriftelijke uitingen van Paper2Day genoemde prijzen, inclusief de prijzen op de website(s), zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

3. Paper2Day kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument en/of koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes, alsmede websites zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

5. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Paper2Day daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Paper2Day anders aangeeft.

 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Paper2Day niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

9. Indien Paper2Day met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Paper2Day niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Paper2Day mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.

 

 

Artikel 4           Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 

1. Een overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument en/of koper van Paper2Day’s aanbod.

 

2. Paper2Day zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Paper2Day het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paper2Day aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Paper2Day worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Paper2Day zijn verstrekt, heeft Paper2Day het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

 

5. Paper2Day is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Paper2Day is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Paper2Day kenbaar behoorde te zijn.

 

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Paper2Day de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

7. Koper vrijwaart Paper2Day voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

    

 

Artikel 5           Levering

 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Paper2Day respectievelijk een derde partij die hiertoe opdracht heeft gekregen van Paper2Day. Indien de zaken worden bezorgd is Paper2Day gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd respectievelijk gespecificeerd.

 

2. De consument respectievelijk koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 

3. Indien de consument en/of koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument en/of koper nadat Paper2Day hem heeft verwittigd. De consument en/of koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

4. Indien Paper2Day gegevens behoeft van de consument en/of koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument en/of koper deze aan Paper2Day ter beschikking heeft gesteld.

 

5. Indien Paper2Day een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument en/of koper Paper2Day schriftelijk in gebreke te stellen.

 

6. Paper2Day is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Paper2Day is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Paper2Day de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6           Garantie

 

1. Paper2Day garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Paper2Day.

 

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

 

4. Paper2Day verschaft de consument geen schriftelijk garantiebewijs. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

 

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Paper2Day de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument en/of koper, naar keuze van Paper2Day vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument en/of koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Paper2Day te retourneren en het eigendom daarvan aan Paper2Day over te dragen.

 

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Paper2Day, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Paper2Day niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

8. Indien de door Paper2Day verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 

9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument en/of klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument en/of klant is verkocht en geleverd.

 

 

Artikel 7           Monsters en modellen

 

1. Indien door Paper2Day een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument en/of koper, dan staat Paper2Day er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van indicatie.

 

 

Artikel 8           Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Paper2Day geleverde zaken en andere goederen blijven de eigendom van Paper2Day totdat alle bedragen die de Koper verschuldigd is ingevolge enige Overeenkomst, alsmede eventuele aanvullende kosten of onder de Overeenkomst verschuldigde rente, volledig aan Paper2Day zijn betaald.

 

 

Artikel 9           Onderzoek, reclames

 

1. De consument en/of koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument en/of koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen of besteld, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Paper2Day te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs en de gebrekkige producten, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument en/of koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Paper2Day met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Paper2Day gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument en/of koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument en/of koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Paper2Day en op de wijze zoals door Paper2Day aangegeven.

 

 

Artikel 10         Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument en/of koper over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument en/of koper of van een door de consument en/of koper aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 11         Prijsverhoging

 

1. Indien Paper2Day met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Paper2Day niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Paper2Day rustende verplichting ingevolge de wet of

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

                       

 

Artikel 12         Betaling

 

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering respectievelijk bij bestelling in zoverre er sprake is van bestelling via de webshop(s) van Paper2Day. Bij bestelling via de webshop(s) van Paper2Day kan hiertoe gebruik worden gemaakt van de z.g. Internet kassa.

 

2. Indien is overeengekomen dat de betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Paper2Day aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

 

3. Paper2Day heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

 

4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

5. Indien consument en/of koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Consument en/of koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument en/of koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

6. Paper2Day heeft het recht de door de consument en/of koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Paper2Day kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Paper2Day kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Paper2Day en de verplichtingen van de consument jegens Paper2Day onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 13         Opschorting en ontbinding

 

1. Paper2Day is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

- na het sluiten van de overeenkomst Paper2Day ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

2. Voorts is Paper2Day bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Paper2Day op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Paper2Day de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. Paper2Day behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 14         Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Paper2Day geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Paper2Day totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Paper2Day gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Paper2Day zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

5. Door Paper2Day geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

6. Voor het geval dat Paper2Day zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Paper2Day of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Paper2Day zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 

Artikel 14         Incassokosten

 

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

 

2. Indien Paper2Day aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

 

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

Artikel 15         Vrijwaringen

 

1. De consument vrijwaart Paper2Day voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

2. Indien de consument aan Paper2Day informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 16         Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Paper2Day zich de rechten en bevoegdheden voor die Paper2Day toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Paper2Day tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Paper2Day, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

4. Alle door Paper2Day eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Paper2Day worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

5. Paper2Day behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 17         Aansprakelijkheid

 

1. Indien door Paper2Day geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Paper2Day jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Paper2Day beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde producten, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

 

3. Paper2Day is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

4. Onverminderd het bovenstaande is Paper2Day niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

 

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Paper2Day of zijn ondergeschikten.

 

 

Artikel 18         Overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Paper2Day geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Paper2Day niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Paper2Day worden daaronder begrepen.

 

3. Paper2Day heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Paper2Day zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voorzoveel Paper2Day ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Paper2Day gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

 

Artikel 19         Geschillen


1. De rechter in de vestigingsplaats van Paper2Day is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Paper2Day het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 20         Toepasselijk recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen Paper2Day en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 

Artikel 21         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

U  kunt ons bellen op 088 411 4400